Kriterier for diagnosen "NT"

Neurotraumatisk dysfunktion


A. Kriterierne, som er opført under Kvalitative afvigelser i socialitet og kommunikation, og under Kvalitative afvigelser i aktivitet, og under Kvalitative afvigelser i forholdet til emotionelle og kognitive funktioner skal være opfyldte.Kvalitative afgivelser i socialitet og kommunikation


Mindst 6 af følgende symptomer på hypersocialitet og afvigende kommunikativ adfærd er forekommet i mindst 6 mdr. i en grad, der er utilpasset og i uoverensstemmelse med personens udviklingsniveau.


•Søger kontinuerligt og vedvarende andres selskab og accept.

•Har ofte svært ved at være i eget selskab, og kan endog udvikle depression som følge af dette.

•Svag fornemmelse af selv, identificerer sig ofte med grupper og foretager idealiseringer af andre personer

•Grænseløs og/eller upassende adfærd, berøring af andre, berøring i det offentlige rum, udover hvad der er konventionelt, eller anden grænseløs berøringsadfærd.

•Overdreven brug af øjenkontakt, kan forekomme invaderende, og direkte aggressiv

•Manglende erkendelse af egne motiver og hensigter, virker "blind" i forholdet til sig selv.

•Manglende evne til at bruge sproget præcist, har svært ved at forstå de nuancerede og betydelige forskelle i korrekt sprogbrug. Kompenserer ofte for denne afvigelse ved upræcis anvendelse af gestik eller andre kropslige udtryk.

•Ukoncentreret og ufokuseret sammen med andre - hyppige emneskift i samtaler, og udviser meget ofte manglende evne til dybdegående kommunikation

•Afbryder ofte andre eller overskrider andres grænser (f.eks. trænger sig på i andres samtale, leg eller spil).Kvalitative afvigelser i aktivitet


Mindst 6 af følgende symptomer på svært afvigende aktivitetsformåen. Er forekommet i mindst 6 mdr. i en grad, der er utilpasset og i uoverensstemmelse med personens udviklingsniveau.


•Tendens til fysisk udtrætning ved mental anstrengelse.

•Behov for mange pauser i forbindelse med aktiviteter.

•Kan sidde stille i meget lang tid uden nogen form for indre eller ydre aktivitet.

•Tendens til at søge passiv underholdning, viser sig ofte ved en form for "tilskueradfærd" i livet.

•Stærkt nedsat evne selvberoligende, eller selvstimulerende fysisk adfærd.

•Overdreven brug af mimik og gestikulation ved samtale.

•Afvigende og forhøjet aktivitetsniveau i forbindelse med samvær, vil ofte forsøge at arrangere samvær udelukkende med henblik på udøvelsen af fælles social aktivitet.Kvalitative afvigelser i forholdet til emotionelle og kognitive funktioner


Mindst 6 af følgende symptomer på emotionel og kognitiv funktionsnedsættelse er forekommet i mindst 6 mdr. i en grad, der er utilpasset og i uoverensstemmelse med personens udviklingsniveau.


Emotionel

•Misforstår andre, føler sig afvist hvis der ikke er aktivt/responderende samvær.

•Har store vanskeligheder ved at skelne mellem egne reaktioner og omgivelsernes handlinger.

•Dramatisk tænkning - vil ofte holde meget af symbolbærende genstande, lege og forestillinger.

•Tendens til perseverende oftest forvrængede forestillinger omkring andres hensigter og motiver.

•Har forestilling om at andre vil misbruge deres følelser, hvorfor de ofte skjuler dem for omgivelserne, og til tider for sig selv.

•Kan ikke sundt håndtere alment uundgåelige ting, skal ofte have meget støtte til at acceptere død, ulykke, angst osv.

•Fungerer godt med tvang.Kognitiv

•Buser ofte ud med konklusioner, før forklaringen er formuleret til ende.

•Har ofte svært ved at tage initiativ.

•Har overordentlig vanskeligt ved at følge selv en simpel plan, og kan forekomme højst uorganiserede og sjuskede.

•Lærer med nedsat hastighed, og skal ofte have ting gentaget mange gange, og prøve dem mange gange.

•Bliver utryg under indlæring af nyt stof, og er afhængig af megen beroligelse og anerkendelse.

•Har store vanskeligheder ved metakognition.

•Har tendens til at opfatte alt gennem et emotionelt filter, og kan eksempelvis ikke erkende ved logisk deduktion.

•Kan ikke motivere sig selv, skal pålægges læring og uddannelse.

•Har store vanskeligheder med indlevelsesevne, og forestiller sig ofte at andre tænker og handler præcist lige som de selv gør.

•Kan forekomme som indsnævrede og stereotype, med repetitive tanke og handlemønstre og/eller interesser.
B.Nogle af de symptomer på Kvalitative afvigelser i socialitet og kommunikation, og Kvalitative afvigelser i aktivitet, og Kvalitative afvigelser i forholdet til emotionelle og kognitive funktioner, som har medført funktionsnedsættelse, har været til stede før 7-års alderen.


C.Funktionsnedsættelse forekommer i to eller flere sammenhænge (f.eks. skole/arbejde og hjemme)


D.Der skal være klart bevis for klinisk signifikant funktionsnedsættelse socialt, uddannelsesmæssigt eller beskæftigelsesmæssigt.


E.Symptomerne optræder ikke som et udslag af anden psykiatrisk og/eller neurologisk forstyrrelse og/eller dysfunktion